Vítame vás na stránke venovanej anticipácii v konzekutívnom a simultánnom tlmočení.
Anticipovať, teda predvídať, čo sa rečník chystá povedať, je činnosť, ktorej sa žiaden tlmočník nevyhne. Šetrí totiž vzácne desatiny sekúnd, čo umožňuje tlmočníkovi viac sa sústrediť na kvalitu svojho výkonu. Tlmočník anticipuje na základe viacerých faktorov - typu, témy či dokonca atmosféry podujatia, profilu rečníka, a tiež obsahu jeho prejavu (tzv. sémantická anticipácia). Výskum, ktorému vďačí táto stránka za svoj obsah, sa však venoval anticipácii na základe prozodických znakov prejavu - teda na základe intonácie rečníka. Analýza prejavov francúzskych poslancov Európskeho parlamentu ukázala, že tlmočník je schopný na základe opakujúcich sa intonačných vzorcov rozlíšiť viacero typov anticipačných momentov. Jedným z výstupov projektu je preto didaktická pomôcka, ktorú môžu učitelia tlmočenia, ich študenti, a tiež profesionálni tlmočníci využiť na zvyšovanie citlivosti na anticipačné náznaky obsiahnuté v intonačných vzorcoch.

500 viet modelu vám umožní trénovať si citlivosť "tlmočníckeho sluchu". Navrhujeme začať počúvaním modelových viet s vizuálnym upozornením na moment anticipácie - tam musí byť vaše sústredenie maximálne, aby sa vám do pamäti vryla typická intonácia. Vety modelu obsahujúce vzorové intonačné kontúry a vzorce sú nahraté rodenou Francúzskou a rodeným Francúzom. Tieto nahrávky vám poskytnú štandardizovanú formu prejavu vo francúzštine a na nich sa i menej skúsený tlmočník naučí lokalizovať anticipačný moment a trénovať si môže i určovanie jeho typu. Vďaka predchádzajúcim častiam nadobudnete potrebný stupeň citlivosti, ktorý vám umožní zorientovať sa i v autentických, intonačne mnohokrát neštandardných prejavoch. Celý didaktický nástroj, obsahujúci aj prepisy všetkých 500 viet, má za cieľ uľahčiť vašu náročnú prácu tlmočníka. Prajeme vám veľa poučných a vzrušujúcich chvíľ.

Váš projektový tím  Za spoluprácu ďakujeme partnerom